Om DMG

Formål

Organisation

Referater

Statutter

Kontakt

Foretningsudvalg

Nyhedsbrev

Link

Formål

Det er Dansk Melanom Gruppe's målsætning at bedre prognosen for patienter med malignt melanom og skabe basis for videreudvikling af den nationale behandling af sygdommen gennem en landsdækkende standardiseret behandling og registrering af:

1. En række prognostiske vigtige parametre hos patienterne på diagnose tidspunktet

2. Selve behandlingsforløbet sygdomsforløbet

3. Efter den primære behandling

Til disse formål er der udarbejdet protokoller med standardiserede retningslinier for registrering af makroskopiske og mikroskopiske parametre på diagnosetidspunktet, af de kirurgiske behandlingsprocedure samt protokol for observation af patienterne efter primær behandling.

Det er endvidere Dansk Melanom Gruppe's målsætning at stimulere til forskningsaktivitet omkring patienter med malignt melanom såvel på det kliniske som på det eksperimentelle plan inden for ætiologi, epidemiologi og behandling.

Det er DMG's håb, at disse forskningsaktiviteter på lang sigt kan føre til fastlæggelse af profylaktiske retningslinier, der kan afdæmpe den excessivt stigende incidens især hos yngre personer.

Struktur og Organisation 

Repræsentantskab
Repræsentantskabet er gruppens øverste myndighed. Medlemmer af Repræsentantskabet er personer engageret i diagnostik, forskning og behandling af patienter med malignt melanom. På hver institution, der varetager disse funktioner, vælges en kontaktperson.
Repræsentantskabet afholder møde mindst en gang årligt. Møderne i Repræsentantskabet ledes af formanden for Forretningsudvalget.

Mødernes indhold er:

1. Beretning fra formanden
2. Beretning fra videnskabelige udvalg
3. Revision af retningslinier for behandling af malignt melanom
4. Forelæggelse af forslag til nye videnskabelige protokoller
5. Nedsættelse af videnskabelige udvalg
6. Eventuelt

Forretningsudvalg
Forretningsudvalget skal samordne og implementere beslutninger fra Repræsentantskabet. Forretningsudvalget varetager den overordnede koordination af de videnskabelige udvalgs arbejde samt fungerer rådgivende over for afdelinger, der varetager profylakse, diagnostik, behandling og kontrol af malignt melanom.
Forretningsudvalget består af formand og sekretær samt repræsentanter for de videnskabelige selskaber. Formanden skal være speciallæge i plastikkirurgi. Formanden vælges af Repræsentantskabet efter indstilling af Forretningsudvalget hvert 2. år i ulige år. Sekretær udpeges af Forretningsudvalget. Herudover udpeger de videnskabelige selskaber medlemmer til Forretningsudvalget. Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi udpeger 2 medlemmer. Dansk Selskab for Onkologi udpeger 2 medlemmer. Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi udpeger 2 medlemmer. Dansk Dermatologisk Selskab, Dansk Selskab for Canserforskning og Kirurgisk Forum udpeger hver 1 medlem til Forretningsudvalget. For alle valgbare poster er valgperioden 2 år og genvalg kan finde sted.

Videnskabelige udvalg
Videnskabelige udvalg nedsættes af Repræsentantskabet.
Faste udvalg udgøres af:

1. Epidemiologiudvalg
2. Patologiudvalg
3. Kirurgiudvalg
4. Onkologiudvalg

Herudover kan der nedsættes udvalg på baggrund af aktuelle interesser. Mindst 1 medlem af Forretningsudvalget bør være medlem af de enkelte videnskabelige udvalg. Udvalgene konstituerer sig selv med en formand og evt. sekretær, og udvalgene udarbejder selv retningslinier for funktionstid.

Inden for de enkelte interesseområder skal de videnskabelige udvalg informeres om og godkende nye projekter, der relaterer til det pågældende videnskabelige udvalg.

Sekretariat
Sekretariatet organiserer den kliniske database og forbereder indkomne data til databehandling. Sekretariatet varetager desuden skriftlig arbejde i forbindelse med organisationens arbejde i form af skrivning af mødeindkaldelser og mødereferater.

Forretningsudvalgets sekretær fungere som daglig sekretariatsleder. Herudover ansættes nødvendig sekretær- og statistikerhjælp. Sekretariatet udarbejder årlig statusopgørelse. Statusopgørelse skal foreligge uddelt til Repræsentantskabets medlemmer minimum 3 uger før det årlige repræsentantskabsmøde. Den valgte kontaktperson på de enkelte institutioner er ansvarlig for denne uddeling.

Publikationsregler
Videnskabelige manuskripter baseret på det landsdækkende DMG-materiale forelægges altid Forretningsudvalget inden publikation. Responsum fra Forretningsudvalget skal være førsteforfatteren på det videnskabelige manuskrift i hænde senest 3 uger fra postdato. Hvis der ikke er fremkommer responsum fra Forretningsudvalget inden 3 uger, har førsteforfatteren ret til at indsende manuskriftet til vurdering.
Som medforfatter på publikationer er alle deltagerer i projektet, som har bidraget signifikant til projektets gennemførelse. Uenigheder verørende medforfatterskab forelægges og afgøres af Forretningsudvalget. Medforfatterskab afgøres i øvrigt iht. Vancouver-reglerne.


Kilde
Ovenstående er uddrag fra "Statutter for Dansk Melanom Gruppe" vedtaget på Repræsentantskabsmøde den 23. novenmber 1999.

Referater

Her er det muligt at downloade referater fra DMG og DMG's udvalgsmøder.
DMG's Repræsentantskab

Mobirise

Exaireseskema 
Klinisk skema on study 
Opfølgningsskema 
Recidiv-metastasekema 
Skema til definitiv lokalkrurgi og SN biopsi

On-study Side 1 uden fortrykt adressefelt 
On-study Side 2 uden fortrykt adressefelt 
(Opdateret 2013) On-study Side 3 uden fortrykt adressefelt 
(Opdateret 2013) On-study Side 4 uden fortrykt adressefelt 
Behandling for recidiv uden fortrykt adressefelt 
Follow-up Skema for uden fortrykt adressefelt  
Follow-up Skema bag uden fortrykt adressefelt 
Foresporgsel uden fortrykt adressefelt  
Off-study for+bag uden fortrykt adressefelt  
Recidiv skema for+bag uden fortrykt adressefelt 
Sentinelnodeskema uden fortrykt adressefelt 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Foretningsudvalget

Medlemmer af forretningsudvalget

Mobirise

FORMAND

Navn          Lisbet Rosenkrantz Hölmich

Title            Professor, dr.med, overlæge

Adresse      Afdeling for Plastikkirurgi, Herlev Hospital

ØVRIGE MEDLEMMER

Navn              Henrik Schmidt
Title                Overlæge, klinisk lektor, dr.med.
Adresse         Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Navn             Inge Marie Svane
Title               Overlæge, professor, ph.d.
Adresse        Onkologisk afdeling, Herlev Hospital

Navn            Grethe Schmidt
Title              Overlæge
Adresse       Klinik for plastikkirurgi og brandsårsbehandling, Rigshospitalet

Navn            Johanne Lade Keller
Title             Overlæge
Adresse       Patologiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Navn           Tine Vestergaard
Title             Overlæge
Adresse      Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

Navn           Pia Wirenfeldt Staun
Title             Overlæge
Adresse      Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital


Navn           Marie Brinch-Møller Weitemeyer (sekretær)
Title             læge, ph.d.-studerende
Adresse      Afdeling for Plastikkirurgi, Herlev Hospital

Nyhedsbrev

Her er det muligt at downloade DMG's nyhedsbrev. Filerne er i PDF format.

Kontakt

Mobirise

DMG Sekretariatet
Plastikkirurgisk afdeling
Herlev Hospital
Telefon: +45 38681244

Sekretær, læge, ph.d.-studerende Marie Brinch-Møller Weitemeyer
marie.brinch-moeller.weitemeyer@regionh.dk

DMG's sekretariat kan desværre ikke svare på spørgsmål af lægefaglig karakter, men kun spørgsmål om Dansk Melanom Gruppe. 

Database support

Aleksandar Jovanovic
Telefon: +45 40565500
e-mail: aleks@oncology.au.dk

Database ansvarlig

Professor, dr.med, overlæge  Lisbet Rosenkrantz Hölmich
e-mail: lisbet.rosenkrantz.hoelmich@regionh.dk

Links

melanomagroup.eu

melanomaprognosis.org

RKKP